Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

 Τα τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr και είναι τα εξής:

Α) το πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 50% επιδοτούμενο από 15.000 μέχρι 200.000 ευρώ)

Β) το πρόγραμμα επιχορήγησης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων (start-ups) που είναι 100% επιχορηγούμενο μέχρι 60.000 ευρώ ανά ιδρυόμενη επιχείρηση.

Γ)το πρόγραμμα για τους επαγγελματίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (100% επιχορηγούμενο μέχρι 25.000 ευρώ)

Δ)το πρόγραμμα ενίσχυσης των τουριστικών επιχειρήσεων (μέχρι 50% επιδοτούμενο από 15.000 μέχρι 150.000 ευρώ)
α)Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων
Bασικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, και να βελτιώσουν τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές
Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν δραστηριότητα στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ):
-Αγροδιατροφή
-Ενέργεια
-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
-Εφοδιαστική Αλυσίδα
-Περιβάλλον
-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
-Υγεία – Φάρμακα
-Υλικά – Κατασκευές
Επακριβώς οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται – σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. ΕΕ 1407/2013 Κανονισμό (DeMinimis) – έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 200.000 €
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχομένης από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ.
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι για τη διετή περίοδο ενίσχυσης ενδεικτικά είναι:
-ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,
-η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ,
-ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design,
-η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α,
-η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα,
-οι αμοιβές τρίτων.
Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας.
Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά των αιτήσεων συμμετοχής αναμένετε να ξεκινήσει τον Δεκεμβρίου του 2015 .

β)Πρόγραμμα ενίσχυσης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
To Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας με την δημιουργία νέων πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνετε σε υποψήφιους επιχειρηματίες για την ίδρυση νέας επιχείρησης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:
-είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
-ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.
Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) που αναφέρθηκαν και στο προηγούμενο πρόγραμμα.
Στα πλαίσια του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) μέχρι 60.000 ευρώ και το ποσοστό της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι για τη διετή περίοδο ενίσχυσης ενδεικτικά είναι:
-ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της νέας θέσης εργασίας),
-το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),
-τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),
-οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
-το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),
-γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),
-οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,
-οι αμοιβές τρίτων.
Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά των αιτήσεων συμμετοχής αναμένετε να ξεκινήσει την 1η Δεκεμβρίου 2015 .

γ)Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνετε σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, και έχει σαν στόχο την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν:
α)άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης,
β)φυσικά πρόσωπα που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Οι πτυχιούχοι που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι στις δραστηριότητες του :
-ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου,
– φυσιοθεραπευτή βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας,
-δικηγόρου,
– δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου,
-αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, σχεδιαστή,
-χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου
-καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη,
-ηθοποιού, μουσικού, χορευτή,
-χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή,
-οικονομολόγου, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων,
– αναλυτή, προγραμματιστή,
-λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή,
-κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000
ευρώ και το ποσοστό της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι για τη διετή περίοδο ενίσχυσης του προγράμματος είναι οι ίδιες με το προηγούμενο πρόγραμμα (νεοφυείς επιχειρήσεις)
Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά των αιτήσεων συμμετοχής αναμένετε να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2015 .

δ) Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση
Βασικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του ΕΠΑΝΕΚ, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
α)που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013.
β) απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται – σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. ΕΕ 1407/2013 Κανονισμό (DeMinimis) – έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 150.000 €
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχομένη από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ.
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι για τη διετή περίοδο ενίσχυσης του προγράμματος είναι:
-ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών,
-οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
-οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ),
-οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών,
-η προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,
-οι αμοιβές τρίτων.
Είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας στο ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ΕΚΤ.
Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά των αιτήσεων συμμετοχής αναμένετε να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2015 .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον σύμβουλο κ.Πλιάκο Χρήστο από την εταιρία UNICO ΕΠΕ www.unico.gr που συνεργάζεται με την Ένωση .
Τηλ 210 6105313 & Κινητό 6932222111, Εmail: pliakosc@otenet.gr

 

 Τα τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας