Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

 Προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα & πίνακες του δήμου Κρωπίας

ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΕΠΙ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ –ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠ. ΔΑΒΑΡΗ 77 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

Ανακοίνωση εξέδωσε ο πρόεδρος της ΕΚΧΑ Α.Ε κ. Βύρωνας Νάκος με την οποία ενημερώνει ότι : Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 2308/1995, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με την υπ’αριθμ.667/2/26.01.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.), τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες του Δήμου Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικού Τομέα Αθηνών, θα αναρτηθούν και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες στα Γραφεία Κτηματογράφησης, με ημερομηνία έναρξης την 1η Μαρτίου 2016.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 § 2 του Ν. 2308/1995, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 4 του Ν. 4164/2013, το Δημόσιο «υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος και μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση … για λόγους διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων του.»

Από την έναρξη, εξάλλου, της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης έως τις πρώτες εγγραφές «… δεν επιτρέπεται η καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης, στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, αν δεν μνημονεύεται σε αυτήν ότι επισυνάπτεται το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και, αν δεν επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα, έντυπο δήλωσης … και αντίγραφο της πράξης. Εάν στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή».

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. 6 τελευταίο εδάφιο του ίδιου νόμου «Μετά την έναρξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 απαγορεύεται η μεταγραφή, εγγραφή ή σημείωση οποιασδήποτε πράξης στα τηρούμενα στα υποθηκοφυλακεία βιβλία, εφόσον στην αίτηση που υποβάλλεται προς τον υποθηκοφύλακα δεν επισυνάπτεται δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος της παραγράφου 1, απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο για την κτηματογράφηση φορέα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 σε σχέση με το δικαίωμα, στο οποίο αφορά η πράξη».

Σημειώνεται, δε ότι δυνάμει της ιδίας αποφάσεως καθορίστηκε η 3η Μαρτίου 2017 ως ημερομηνία λήξης υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων καθώς και η κατάθεση αιτήσεων προδήλων σφαλμάτων.

 

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ :

Διεύθυνση: Σπ. Δάβαρη 77, ΤΚ 19400 Κορωπί Αττικής, τηλ: 210-6022250, fax: 210-6022250),

Ωράριο λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 09:00-16:00

και κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από τις 09:00-19:00

 Προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα & πίνακες του δήμου Κρωπίας

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας