Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

 Αυξήσεις έως 8,1% στην Υψηλή Τάση και 7,4% στην Μέσης Τάση

Αυξήσεις έως 8,1% στην Υψηλή Τάση και 7,4% στους «μεγάλους» της Μέσης Τάσης ανακοίνωσε η ΡΑΕ

Mεσοσταθμικές μειώσεις στις χρεώσεις για το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ – πρώην τέλος ΑΠΕ) που κυμαίνονται από 5,4% έως 8,7% , που για τα νοικοκυριά μεταφράζεται σε μία ανεπαίσθητη μείωση 1,43 ευρώ/1.000 Kwh ή 5,4%. Αλλά για τις βιομηχανίες μεταφράζεται σε αύξηση 8,1% στην Υψηλή Τάση και 7,4% στους «μεγάλους» της Μέσης Τάσης .

Ταυτόχρονα η Ρυθμιστική Αρχή αποφάσισε μειώσεις στις χρεώσεις του δικτύου μεταφοράς για τις περισσότερες κατηγορίες καταναλωτών εκτός από τις επιχειρήσεις στη Χαμηλή Τάση και άφησε αμετάβλητες τις χρεώσεις του δικτύου διανομής, με μόνη μείωση στους πελάτες της Μέσης Τάσης.

Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ

Για τις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διάθεση ποσοστού ύψους 60% των αναμενόμενων εσόδων από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων ρύπων του 2016 για την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ κατά το έτος αυτό, δηλαδή περίπου 175εκ. €, προσδιόρισε τις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ οι οποίες θα ισχύσουν από 1.1.2016, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα 1, ανά κατηγορία καταναλωτή:

Η μείωση του απαιτούμενου εσόδου του ΕΤΜΕΑΡ για το 2016 ανέρχεται στα 130 εκ. € (από ~1067 εκ. € εκτιμώμενα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού από ΕΤΜΕΑΡ κατά το 2015, σε ~937 εκ. € το 2016). Το γεγονός αυτό οδηγεί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 1, σε μεσοσταθμική μείωση των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το 2016 κατά 8.1%, σε σχέση με τις αντίστοιχες χρεώσεις των ετών 2014-2015.

Οι νέες αυτές χρεώσεις, κατόπιν εφαρμογής της σχετικής μεθοδολογίας, σηματοδοτούν και εξυπηρετούν σε σημαντικό βαθμό την ανάγκη σταδιακής προσαρμογής της χώρας στις αντίστοιχες επιταγές των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δυνατότητα πλήρους προσαρμογής θα επανεξετασθεί κατά την αναθεώρηση των τιμολογίων του ΕΤΜΕΑΡ τον Ιούνιο του 2016, βάσει της σχετικής δέσμιας αρμοδιότητας της Αρχής, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εξελίξεων που θα έχουν δρομολογηθεί για την πλήρη υλοποίηση των απαιτήσεων των Κατευθυντήριων Γραμμών, για την οποία η Αρχή έχει γνωμοδοτήσει αρμοδίως.

 Αυξήσεις έως 8,1% στην Υψηλή Τάση και 7,4% στην Μέσης Τάση

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας