Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

 Συνάντηση με την Υφυπουργό Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη

Η συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Βιομηχανίας, με την Υφυπουργό κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, την 13.11.2015, ήταν αναλόγως σημαντική και αποδοτική του θέματος, για το οποίο την επισκέφτηκαν ο νέος Πρόεδρος της Ένωσης κ. Π. Ρίβιος και ο προηγούμενος Πρόεδρος κ. Γ. Γκινοσάτης.

Συνάντηση με την Υφυπουργό Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη

Η Ένωση προσπαθεί επί 20ετία να προκαλέσει την διόρθωση του Ν. 2545/1997 περί του τόπου ίδρυσης και εγκατάστασης επιχειρήσεων σε οργανωμένες επιχειρηματικές περιοχές διότι η ύπαρξη, 300 «άτυπων βιομηχανικών περιοχών» στην Ελλάδα εκ των οποίων οι σαράντα πέντε από αυτές δραστηριοποιούνται στην Αττική, εδώ και σαράντα χρόνια, στερούνται υποδομών, επειδή το Υπουργείο Χωροταξίας & Περιβάλλοντος αρνιέται να πολεοδομηθούν. Αυτό και μόνο αποδεικνύει την αδυναμία της Χώρας να συμπορευθεί με τις άλλες χώρες, στο δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης.
Το Υπουργείο Χωροταξίας & Περιβάλλοντος αρνείται να αντιληφθεί, ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με την ίδια νομοθεσία οι δομημένες με βιομηχανικές περιοχές και η εδαφική περιοχή που θα υποδεχτεί βιομηχανίες.
Τώρα που η παραγωγικότητα φθίνει και κατρακυλά προς το μηδέν, τώρα που οι μισοί Έλληνες είναι άνεργοι και εξάγουμε επιστήμονες, η Πολιτεία, το Υπουργειο Βιομηχανίας, επιτέλους σκέφτεται, πώς θα ορθοποδήσει ο τόπος.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ!!, όσο και εάν στοιχίζει αυτό.
Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης
Ο Ν. 3982/2011, στο άρθρο 56, αναφέρει, ότι περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων μπορεί να χαρακτηρίζονται, ως περιοχές που χρήζουν περιβαλλοντικής εξυγίανσης με κοινή απόφαση και να ιδρύονται «Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης» (ΕΠΕ). Οι διατάξεις που ισχύουν για την ίδρυση των ΕΠΕ, είναι ίδιες με τα Επιχειρηματικά Πάρκα με τις εξής διαφοροποιήσεις:
α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμηση της, το οποίο ανέρχεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας.
Η Ένωση πρότεινε να μειωθεί η εισφορά σε γη σε 10%, της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας, χωρίς άλλη επιβάρυνση εισφοράς σε γη για κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, διότι η γη είναι απαραίτητη για την λειτουργία των υφισταμένων επιχειρήσεων.
β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων θα είναι 20% υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ.
Η Ένωση πρότεινε να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σε 10%, υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ, δεδομένου, ότι σε δομημένες περιοχές δεν υπάρχει διαθέσιμη γη.
γ) Η έκταση να έχει εμβαδόν άνω των 100 στρεμμάτων.
δ) Να υπάρχουν λειτουργικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως αρνητικές εκθέσεις από το σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, πρόστιμα, προβλήματα με τον υδροφόρο ορίζοντα, κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη δικτύων αποχέτευσης όμβριων ή ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων), δικτύων οδοποιίας,
ε) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οριοθετούμενης έκτασης.
Η Ένωση ζήτησε επίσης από την Υφυπουργό να υπάρξει τροποποίηση της διάταξης, ώστε:

  • Οι ιδιοκτήτες γης να έχουν την πρωτοβουλία για την υποβολή της αίτησης και την εκπόνηση των μελετών,
  • Η εισφορά σε χρήμα να είναι ανάλογη των έργων υποδομής, που θα εγκριθούν από το Υπουργείο, για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες των μονάδων σε περίοδο οικονομικής ύφεσης και ανέχειας, διότι είναι προτιμότερο να συνεχίσουν να λειτουργούν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις από το να κλείσουν, να μειωθούν οι θέσεις εργασίας, να μην καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές και φόροι.

Το Υπουργείο Βιομηχανίας δεν έδειξε να γνωρίζει το μέγεθος του προβλήματος και γι’ αυτό η Ένωση θα επανέλθει.
Κατά την συνάντηση τέθηκε επίσης τα προβλήματα:
α) της συμμετοχής του Κράτους στις δαπάνες των επιχειρήσεων, όταν συμμετέχουν σε κλαδικές εκθέσεις και
β) το ζήτημα της διαφοροποίησης των δημοτικών τελών ανά την Ελλάδα που δημιουργούν εσωτερικό ανταγωνισμό στις τιμές των παραγομένων ίδιων προϊόντων.
Το Υπουργείο Βιομηχανίας δεν έδειξε να γνωρίζει το μέγεθος του προβλήματος των δημοτικών τελών και γι’ αυτό η Ένωση θα επανέλθει.
Αυτό όμως που έγινε αποδεκτό και από τις δύο πλευρές είναι ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

 Συνάντηση με την Υφυπουργό Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας