Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από οικονομική ανασφάλεια, οι Δήμοι Μαρκοπούλου-Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στηρίζουν έμπρακτα τους πολίτες που έχουν ανάγκη και τις τοπικές επιχειρήσεις.
Σε συνεργασία με την Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΚΟ υλοποιείται η Πράξη με τίτλο: “Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής”, η οποία εντάσσεται στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ).
Πιο συγκεκριμένα στηρίζονται οι επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς ενισχύεται το προσωπικό τους με καταρτιζόμενους εργαζόμενους και μια σειρά από οφέλη, που στοχεύουν στην υποστήριξη και προώθηση των επιχειρήσεων, αλλά και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Τα οφέλη των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι:
Επιδότηση για την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων.
Πιθανή επιχορήγηση από άλλα προγράμματα επιδότησης για πρόσληψη ωφελουμένων, διάρκειας 4 μηνών.
Συμβουλευτική Υποστήριξη.
Ενημέρωση και υποστήριξη για ενεργά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Δικτύωση με κοινωνικούς εταίρους, οργανισμούς και ωφελουμένους.
Προβολή μέσω του προγράμματος.
Η Ένωση θα συμβάλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια.
Σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργείου Εργασίας η ημερομηνία λήξης του έργου παρατείνεται μέχρι 31/12/14.

Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας