Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Πιστοποίηση ποιότητας διαδικασίων

Γεωργίου Μ. Μυλωνάκη Φυσικού (M. Sc.), Διευθύνοντος Συμβούλου TÜV Rheinland Hellas

Στο μουσείο της Ελευσίνας εκτίθεται μια ενεπίγραφη στήλη του 4ου αιώνα π.Χ που ανακαλύφθηκε από τον Δ. Φίλιο το 1894 και μελετήθηκε από τον Καθηγητή και επί σειρά ετών πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΟΤ κ. Γ. Βαρουφάκη.

«Το περιεχόμενο κείμενο αναφέρεται σε μια παραγγελία (προδιαγραφή) για την κατασκευή των μπρούντζινων συνδέσμων (εμπολίων και πόλων), που θα έμπαιναν ανάμεσα στους σπονδύλους των κιόνων της Φιλώνειας Στοάς. Ένα όμορφο κτίσμα του τότε διάσημου αρχιτέκτονα Φίλωνα, που θα αναγειρόταν μπροστά σε ένα παλαιότερο, το Τελεστήριο. Η επιγραφή δίνει με σχολαστικότητα τις διαστάσεις τους, που διέφεραν ανάλογα με τη θέση τους. Τα εμπόλια, πάντα σύμφωνα με την επιγραφή, είχαν κυβικό σχήμα, ενώ οι πόλοι κυλινδρικό. Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι οι πόλοι έπρεπε να κατασκευαστούν στον τόρνο: «…Τους δε πόλους τορνεύσει κατά το παράδειγμα…». Σύμφωνα δηλαδή, με το δείγμα. Αυτό αποτελεί μια σημαντική πληροφορία, γιατί σημαίνει ότι χρησιμοποιούσαν τον τόρνο για τη διαμόρφωση του σκληρού κρατερώματος (σ.σ. κράματος, δηλαδή του μπρούντζου)…..

Παρακάτω δε σε κάποιο σημείο του κειμένου της επιγραφής αναφέρεται με αυστηρότητα η σύνθεση, που θα έπρεπε να έχουν οι σύνδεσμοι: “… χαλκού δε εργάσεται Μαριέως (σ.σ. τοποθεσία της Κύπρου), κεκραμένου την δωδεκάτην, τα ένδεκα μέρη χαλκού, το δε δωδέκατον καττιτέρου (κασσιτέρου)...”. (από την ιστοσελίδα www.elot.gr).

Αναλύοντας ιστορικά και φιλοσοφικά την, από αρχαιοτάτων χρόνων, ύπαρξη Προτύπων Ποιότητας, μπορεί να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι, τα «Πρότυπα Ποιότητας» ήταν, για την Ανάπτυξη της Παραγωγής, της Βιομηχανίας και της Τεχνολογίας, ό,τι ακριβώς και οι «νόμοι» για την ανάπτυξη της Κοινωνίας και της Οικονομίας.

Σημαντικά, όμως, στοιχεία που διαφοροποιούν τα Τεχνικά Πρότυπα από τους κοινωνικούς νόμους, αποτελούν η «ποσοτικοποίηση» και η «μετρησιμότητα», δύο παράμετροι με τις οποίες αυτά καθίστανται στη «νέα εποχή», ευρύτερα και παγκοσμίως αποδεκτά, βασιζόμενα στους παγκόσμιους τεχνικούς κώδικες, τις έννοιες και τα σύμβολα των τεχνών και των θετικών επιστημών.

Αν κατά τους Στωικούς μας φιλοσόφους, «ουδέν κακόν αμιγές καλού», τότε μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι ένα από τα καλά, που αναμένεται να αφήσει η κρίση στη χώρα μας, είναι η αλλαγή των Επιχειρησιακών Προτύπων, με πυρήνα την εξωστρέφεια και τη συνεπαγόμενη ανάπτυξη Κουλτούρας Ποιότητας, που το Διεθνές Επιχειρησιακό Περιβάλλον απαιτεί.

Η ίδια διαπίστωση, δηλαδή η ανάπτυξη Κουλτούρας Ποιότητας , κατά την άποψή μου, ισχύει και για το « Εγχώριο Επιχειρησιακό Μικροκλίμα», δηλαδή την Εσωτερική Ελληνική Αγορά.

Σε τι όμως ακριβώς συνίσταται αυτή η «Κουλτούρα Ποιότητας ;»

Η κουλτούρα Ποιότητας είναι η ενσυνείδητη αποδοχή της ανάγκης για δημιουργία:

  • Οργανωτικής Δομής, με κατάτμηση της Επιχειρησιακής Δραστηριότητας, σε επιμέρους τμήματα με αντιστοίχιση του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Υπεύθυνων Στελεχών (Οργανόγραμμα Λειτουργίας)
  • Αναλυτικών Οδηγιών Εργασίας και Καθηκόντων

 

  • Εντύπων Επικοινωνίας τόσο εντός της Επιχειρησιακής Δομής όσον και με το εξωτερικό Επιχειρησιακό Περιβάλλον
  • Εσωτερικών Ελέγχων και Ανασκοπήσεων από πλευράς διοίκησης αν το « καράβι αρμενίζει καλά ή πάει προς τα βράχια»
  • Μηχανισμών 1) αποτελεσματικής αντιμετώπισης, κακών προϊόντων, υπηρεσιών, συμπεριφορών, 2) Πρόληψης με Ανασκοπήσεις και Παρεμβάσεις της Διοίκησης για την υλοποίηση άμεσων αλλαγών και 3) συνεχόμενης Εκπαίδευση για εμπέδωση Εταιρικής Κουλτούρας Ποιότητας
  • Ομαδικότητας , Συντροφικότητας και Συμμετοχής στο Εταιρικό Όραμα ως αποτέλεσμα Εμπνευσμένης Διοίκησης, η οποία «δίνει και ζητά», τόσο εντός του Επιχειρησιακού χώρου όσο και εντός του Κοινωνικού Χώρου (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)
  • Κλίματος Σεβασμού, Προστασίας και Συντήρησης των Επιχειρησιακών Υποδομών (κτίρια, μηχανήματα, περιβάλλον)
  • Διαδικασιών Προστασίας και Αξιοποίησης των Πληροφοριών και του Αρχειακού Υλικού της Επιχείρησης, που ιδιαίτερα σήμερα αποτελούν εξαιρετικά σημαντικό περιουσιακά στοιχεία

Όλα τα ανωτέρω μπορούν κωδικοποιηθούν και να αναπτυχθούν σε μια Επιχείρηση, εντός του πλαισίου του Προτύπου ISO 9001:2008, το οποίο αποτελεί τη «βάση ανάπτυξης κουλτούρας» για την εφαρμογή και συντήρηση οποιουδήποτε άλλου Συστήματος Ποιότητας (ISO 22000, για την ασφάλεια τροφίμων, ISO 14001, για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, OHSAS 18001 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, κλπ).

Πόσες, όμως, φορές δεν έχομε δει, ως πελάτες ή καταναλωτές επιχειρήσεις «πιστοποιημένες» κατά ISO 9001 ή άλλο Πρότυπο, να παράγουν, άλλης ποιότητας (επομένως κακής) προιόντα και υπηρεσίες, από αυτές που διαφημίζουν και νομίζουμε εμείς ότι αγοράζομε;

Εδώ ακριβώς παίζει σημαντικό ρόλο η ποιότητα, η σχολαστικότητα και η σοβαρότητα των ελέγχων, που κάνει, κατά την επιθεώρηση, ο Φορέας Πιστοποίησης.

Η πρόσφατη εμπειρία μας από ελέγχους που κάναμε, σε ανυψωτικά μηχανήματα, σε Επιχειρήσεις Μέλη της Ενωσης Επιχειρήσεων Ανατολικής Αττικής, διαπιστώσαμε ότι πολλά από τα προβλήματα που εντοπίσαμε, αν είχαν διαγνωσθεί και επισημανθεί οι μη συμμορφώσεις και οι κίνδυνοι που εμπεριέχουν αυτές.

Επειδή όμως η «Κουλτούρα Ποιότητας» είναι πρωτίστως θέμα της Διοίκησης (η οποία εν τέλει πληρώνει και σε κάθε περίπτωση τα σπασμένα) δε μπορούν να αποσιωπηθούν οι ευθύνες της.

Ο Φορέας μας, με επιστολή του προς όλα τα μέλη της ΕΕΑΑ, έχει δεσμευθεί να παράσχει κάθε δυνατή πληροφόρηση, γραπτή ή προφορική, σχετικά με Πρότυπα, Πιστοποιήσεις και Δοκιμές, ανεξαρτήτως του αν ο ερωτών είναι πελάτης ή όχι.

Τηλέφωνο: 210 5562130 email: [email protected]

Πιστοποίηση ποιότητας διαδικασίων

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας