Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Υγεία στις επιχειρήσεις

Η ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων προϊόντων προϋποθέτει περιορισμό των περιπτώσεων απώλειας εργατοωρών που συμβαίνει όταν έχουμε τραυματισμούς, αδυναμία προσφοράς πρώτων βοηθειών. Η προσέλευση ασθενοφόρου και η μεταφορά οποιουδήποτε ασθενούς ή τραυματισθέντος εν ώρα εργασίας από τις επιχειρήσεις στο πλησιέστερο νοσοκομείο ανέρχεται σε μία ώρα τουλάχιστον. Η άμεση παροχή πρώτων βοηθειών όχι μόνο μειώνει τυχόν επιπτώσεις στην υγεία του ασθενούς και στο χρόνο αποκατάστασης, αλλά επιβάλλει και προϋποθέτει την ύπαρξη εκπαιδευτών με γνώση, οργανωμένου φαρμακείου και χώρου παροχής αυτών των υπηρεσιών. Το Δ.Σ. της Ένωσης προλαμβάνοντας τυχόν πρόστιμα από το Σ.Ε.Π.Ε. ενημερώνει τα μέλη και προτείνει την άμεση εκπαίδευση των εργαζομένων σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών (Υπουργική απόφαση 32205/Δ10.96/02.10.2013 << ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ >> ( ΦΕΚ Β’ 2562 ) , με δεδομένο, ότι τμήμα του κόστους επιχορηγείται από το ΛΑΕΚ (αρ. 1 Ν 2434/1996) εισφορά που καταβάλλεται υποχρεωτικά και μένει ανεκμετάλλευτη.

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2.06.2010 ΦΕΚ Α αρ. 84 κυρώθηκε ο Κώδικας των Νόμων για την Υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Σκοπός του Νόμου είναι η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, η ενημέρωση, κατάρτιση και ισόρροπη συμμετοχή καθώς και η διαβούλευση με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους για την εφαρμογή των κανόνων.

Οι διατάξεις του Κώδικα εφαρμόζονται στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρηση των διατάξεων είναι το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Σύμφωνα με το άρθρο 8 στις επιχειρήσεις που απασχολούν πλέον των 50 εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τόσο τεχνικό ασφαλείας όσο και ιατρό εργασίας ενώ στις επιχειρήσεις που έχουν λιγότερους από 50 εργαζόμενους αρκεί μόνον ο τεχνικός ασφαλείας.

Οι ανωτέρω επιστήμονες έχουν υποχρέωση να διενεργούν τις απαραίτητες μετρήσεις και να εισηγούνται τα κατάλληλα μέσα που θα αποσκοπούν στην υλοποίηση των σκοπών του κώδικα.

Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας πρέπει να οργανώσει υπηρεσία παροχής πρώτων υπηρεσιών πλέον της επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων.

O εργοδότης μεταξύ άλλων οφείλει, να οργανώνει την κατάλληλη υποδομή και να εξασφαλίζει τις κατάλληλες διασυνδέσεις με αρμόδιες εξωτερικές υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα θέματα πρώτων βοηθειών επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας, να ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών τακτικά όσον αφορά την πληρότητα και την ικανότητα χρησιμοποίησής του, να ορίζει τους εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή αυτών των μέτρων, αφού προηγουμένως οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν κατάλληλη επιμόρφωση, τους διατίθεται το κατάλληλο υλικό και είναι επαρκείς σε αριθμό, ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης.

Η παράβαση της νομοθεσίας επιφέρει διοικητικές κυρώσεις, ήτοι πρόστιμα έως 50.000 Ευρώ ανά παράβαση, προσωρινή διακοπή της λειτουργίας έως 6 ημέρες αν παρέλθει εύλογη προθεσμία μέχρι 30 ημέρες για συμμόρφωση και ποινικές κυρώσεις.

Η Ένωση ήρθε σε επικοινωνία με μέλος της που ειδικεύεται σε εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών στην εργασία και αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών με εκπαίδευση στο χώρο της εργασίας κατόπιν χρηματικής επιχορήγησης της εκπαίδευσης.

 

Aριθμ. οικ. 32205/Δ10.96/2.10.2013
Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας

Aριθμ. οικ. 32205/Δ10.96

(ΦΕΚ Β’ 2562/11-10-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 6 του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως συμπληρώθηκε με την προσθήκη του άρθρου 36 παρ. 4 του ν. «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 88).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή που αφορά τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. 22365/97/5.7.2013 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ Β΄ 1667).

4. Την υπ’ αριθμ. 7/10.9.2013 γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας

1. Τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας είναι:

α) Aκετυλοσαλικυλικό οξύ.
β) Παρακεταμόλη.
γ) Aντιισταμινικά δισκία.
δ) Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg).
ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg).
στ) Aντιόξινα δισκία.
ζ) Σπασμολυτικά δισκία.
η) Αντιδιαρροϊκά δισκία − Loperamide.
θ) Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση.
ι) Aντισηπτικό κολλύριο.
ια) Aντιϊσταμινική αλοιφή.
ιβ) Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων.
ιγ) Γάντια.
ιδ) Υγρό απολύμανσης χεριών.
ιε) Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε εκατοστών.
ιστ) Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid).
ιζ) Bαμβάκι.
ιη) Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα.
ιθ) Tεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη.
κ) Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μέτρα.
κα) Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μέτρα.
κβ) Tριγωνικός επίδεσμος.
κγ) Aιμοστατικός επίδεσμος.
κδ) Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml.
κε) Oξυζενέ.
κστ) Oινόπνευμα καθαρό.
κζ) Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone
Iodine 10 %).
κη) Γλωσσοπίεστρα.
κθ) Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά).

2. Μετά την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι σχετικές προϋπάρχουσες διατάξεις που αφορούν ειδικότερα το ελάχιστο περιεχόμενο των υλικών των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

Υγεία στις επιχειρήσεις

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας