Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγχουν και να πιστοποιούν την καταλληλότητα του ανυψωτικού μηχανήματος τους για ασφαλή χρήση και να τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και οι οδηγίες του κατασκευαστή για την συντήρηση – χειρισμό του.

Η επιθεώρηση εργασίας διενεργεί εκτεταμένους ελέγχους στις επιχειρήσεις για να διαπιστώσει αν έχουν πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων (CLARKS γερανογέφυρες) και επιβάλει πρόστιμα 2.500 ευρώ για κάθε παράληψη. Το ΔΣ αποφάσισε άμεση ενημέρωση των μελών.

 

Πιστοποιητικό Καταλληλότητας

Έχει τέθηκε σε ισχύ η ΥΑ 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062/Β/23.8.2013), με την οποία δίνεται η δυνατότητα άμεσης επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που παρατίθενται αναλυτικά στην ΥΑ, δηλαδή δίνεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων χωρίς τη διαδικασία παροχής εξηγήσεων. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (2.500 € ανά περίπτωση) από το Σ.ΕΠ.Ε. για την μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων. Η ΥΑ τέθηκε σε ισχύ την 15.9.2013.

Ο έλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού γίνεται με βάση την ΥΑ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186/Β/25.8.2003), την οποία θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία μαζί με έναν Οδηγό Εφαρμογής που έχει εκδώσει το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Με βάση τη γενικότητα του ορισμού για τα ανυψωτικά μηχανήματα και την ακολουθούμενη πρακτική από πολλά αρμόδια όργανα ελέγχου, τελικά κάθε μηχανοκίνητο μηχάνημα ανεξάρτητα από την ισχύ του και την ικανότητα ανύψωσης σε ύψος (π.χ. το παλετοφόρο πεζού χειριστή, το οποίο δεν εντάσσεται στα μηχανήματα έργου, όπου το μηχάνημα έχει τη δυνατότητα ανύψωσης φορτίου ολίγων εκατοστών από το έδαφος και μετακίνησής του), κάθε χειροκίνητη μηχανή ανύψωσης φορτίου άνω των 100 κιλών (π.χ. γρύλλος), κάθε αναβατόριο μη αυτοκινούμενο ανυψωτικής ικανότητας άνω των 200 κιλών κλπ εντάσσονται στην υποχρέωση ελέγχου και έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού από τους αρμόδιους φορείς ή πρόσωπα πιστοποίησης. Ας σημειωθεί ότι μπορεί να υπάρχουν ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία δεν αναφέρονται ρητά στην ΥΑ αλλά μπορούν να έχουν ενταχθεί σε αυτήν με βάση αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών.

Έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας