Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Έκτακτους ελέγχους διενεργούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες οφείλουν να διενεργούν σε καθημερινή βάση, με τους εντεταλμένους πυροσβεστικούς υπαλλήλους τους δειγματοληπτικούς έκτακτους ελέγχους, στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην παρούσα σε ποσοστό τουλάχιστον 30% επί των χορηγηθέντων πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε εξάμηνη βάση και εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία χορήγησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας και επιπροσθέτως ελέγχουν αν τηρείται από τους υπευθύνους, το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μικρές παραλείψεις από τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης προκειμένου να συμμορφωθεί ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ύστερα από εκ νέου έκτακτο έλεγχο επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 5 της παρούσας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παραλείψεις, ή ελλείψεις στα μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας σε σχέση με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 5 της παρούσας.

Χορήγηση προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας

1. Η Πυροσβεστική Αρχή σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του κεφ. Α΄ του Π.Δ. 71/1988 (Α΄ 32), δύναται να χορηγεί άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, μέγιστης χρονικής διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τη (θεωρημένη) μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις περί παθητικής πυροπροστασίας.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας προς έγκριση, απευθείας στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ημιυπαίθριων χώρων και τυχόν προσθηκών αυτών.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των διαλαμβανομένων στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

3. Σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, δεν παρέχεται το δικαίωμα εκ νέου χορήγησης.

Κυρώσεις

1. Η Πυροσβεστική Αρχή, εφόσον κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώσει τη μη τήρηση των προβλεπομένων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία, ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας γνωστοποιώντας άμεσα την ενέργειά της στην αρμόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και τις άλλες συναρμόδιες Αρχές και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη -εκμεταλλευτή της επιχείρησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.

2. Επίσης, η Πυροσβεστική Αρχή διαβιβάζει με έγγραφό της στην οικεία Εισαγγελία, αντίγραφο των κατά περίπτωση Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν. 1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικού, καθώς και του ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης με συνημμένο το Πρακτικό της Επιτροπής εκτάκτων ελέγχων ή της Αναφοράς του υπαλλήλου της Πυροσβεστικής Αρχής προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης» και κοινοποιεί το Πρακτικό ή την Αναφορά και το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικού στην αρμόδια Αρχή χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Καταργούνται οι διατάξεις

Η Πυροσβεστική Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις στις οποίες δεν επιβάλλεται από άποψη πυροπροστασίας η εγκατάσταση μόνιμων ή ημιμόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, χορηγεί προθεσμία μέγιστης χρονικής διάρκειας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης – εγκατάστασης προκειμένου να συμμορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, γνωστοποιεί την ενέργειά της αυτή στην αδειοδοτούσα Αρχή και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού
Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης – εγκατάστασης».

Έκτακτους ελέγχους διενεργούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας