Νέα πτώση 4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Πότε ο εργοδότης μπορεί να υποβάλει τον εργαζόμενο σε ιατρικές εξετάσεις

Ύστερα από πλήθος ερωτημάτων που έχουν υποβάλει επιχειρήσεις στο υπουργείο Εργασίας σχετικά με τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να υποχρεώνει εργαζόμενο να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις σε περιπτώσεις χρήσης αλκοόλ ή άλλων ουσιών που έχει να κάνει με την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, το υπουργείο Εργασίας ανάβει το πράσινο φως αρκεί η σχετική απόφαση να ληφθεί με τη συνεργασία της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων και με τους εκπροσώπους τους γιατί το ζήτημα σχετίζεται με προσωπικά δεδομένα.

 

Στα συμπεράσματα της εγκυκλίου αναφέρεται συγκεκριμένα ότι:

  • Οι προβλέψεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων (ΑΥΕ) σκοπό έχουν την πρόληψη και την προστασία από τον επαγγελματικό κίνδυνο, ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, των εργαζομένων αλλά ακόμη και τρίτων που βρίσκονται στον χώρο εργασίας
  • Η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων υπάγεται στον εργοδότη. Παράλληλα, από τη νομοθεσία προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες – υποχρεώσεις των άλλων παραγόντων της παραγωγικής διαδικασίας, όπως του τεχνικού ασφάλειας, του ιατρού εργασίας, των εργαζομένων.
  • Η ίδια η νομοθεσία για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων προβλέπει την ύπαρξη και άλλων θεσμών, όπως η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ) ή ο εκπρόσωπος των εργαζομένων για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και τη συνεργασία και συμβολή των θεσμών αυτών στην προαγωγή των θεμάτων ΑΥΕ και την πρόληψη του κινδύνου.
  • Η διενέργεια ιατρικών εξετάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία ή κατά την κρίση του ΙΕ ή του επιθεωρητή εργασίας ή ύστερα από αίτημα της ΕΥΑΕ είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης της υγείας των εργαζομένων και της διαπίστωσης της ικανότητάς τους κατά περίπτωση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους.
  • Ειδικότερα για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων πέραν της γενικής πρόβλεψης για την προστασία προσωπικών δεδομένων που αφορά το σύνολο των πολιτών ισχύει και το ιατρικό απόρρητο παράλληλα με την αρχή του σεβασμού του ατόμου και την αρχή της τήρησης διακριτικότητα και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.
  • Ο σκοπός όπως προαναφέρθηκε είναι ένας και μοναδικός: Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού πρέπει να συμβάλλουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών τους όλοι οι εμπλεκόμενοι με θετικό πνεύμα και την απαραίτητη συνεργασία.
  • Η νομοθεσία δεν προβλέπει ρητές ρυθμίσεις στην ενδεχόμενη περίπτωση κατά την οποία εργαζόμενος αρνείται να προβεί στη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων. Εν τούτοις υπάρχουν περιπτώσεις όπου λόγω της φύσης των εργασιών ή του αυξημένου επαγγελματικού κινδύνου όπως αυτός προκύπτει και από την εκτίμηση κινδύνου η μη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων μπορεί να μην επιτρέπει την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας, οπότε ως φυσικό επακόλουθο δεν μπορούν να ανατεθούν καθήκοντα σε εργαζομένους για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ή συγκεκριμένες εργασίες.
  • Εργαζόμενος σε «δύσκολες ή ευαίσθητες» θέσεις εργασίας, ο οποίος δεν διαθέτει, έστω και προσωρινά, την «ικανότητα» να εργάζεται με ασφάλεια, ενδεχόμενα προκαλεί κίνδυνο για τον ίδιο αλλά και για άλλους εργαζομένους ή και τρίτους στον χώρο εργασίας (ως χώρος εργασίας νοείται όπου βρίσκεται ο εργαζόμενος εξαιτίας της εργασίας του).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: Η ικανότητα προς εργασία εργαζομένου, ο οποίος περιστασιακά ή συστηματικά βρίσκεται υπό την επήρεια χρήσης αλκοόλ ή άλλων ουσιών επηρεάζεται με ενδεχόμενο πρόκλησης ατυχήματος. Για τον αποκλεισμό τέτοιου ενδεχόμενου όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες πρέπει να συνεργασθούν προκειμένου να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα και να προσδιορίζονται για τον απαιτούμενο ιατρικό έλεγχο με σαφήνεια οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται. Ειδικότερα για εργασίες που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα επικίνδυνες ή αφορούν εργασιακό περιβάλλον με ιδιαιτέρως «ευαίσθητα χαρακτηριστικά», όπως ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν εργασίες στα τεχνικά έργα, οι ναυπηγικές εργασίες, εργασίες στις μεταφορές, ο χειρισμός μηχανημάτων έργου, εργασίες σε επιχειρήσεις που υπάγονται στα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης, η χρήση εξοπλισμού με κίνδυνο ανάφλεξης ή έκρηξης, εργασίες σε ύψος και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, εργασίες παροχής υγείας, εργασίες στον τομέα της εκπαίδευσης κ.λπ.

Ο καθορισμός των απαραίτητων διαδικασιών θα πρέπει να αποφασισθεί από κοινού από τον εργοδότη, την ΕΥΑΕ ή τους εκπροσώπους των εργαζομένων για θέματα ΑΥΕ ή και τους ίδιους τους εργαζομένους. Ο σκοπός είναι ένας: Η λήψη σε κάθε περίπτωση των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και στο πλαίσιο αυτό και των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων που σχετίζονται με την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων».

Πότε ο εργοδότης μπορεί να υποβάλει τον εργαζόμενο σε ιατρικές εξετάσεις

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ένωση επιδεικνύοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει οικονομικά στις τοπικές κοινωνικές δράσεις οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνηστε μαζι μας